No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Møtte jernbanedirektøren


Alle landets jernbaneforum var samlet i møte med jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mandag 3. juni, og la frem sine utfordringer og behov før neste Nasjonale transportplan.


En felles uttalelse om behovet for prioritering av godstransport på bane ble forfattet. Fra Stor-Oslo Nord deltok leder i samferdselsutvalget i Oppland fylkeskommune, Anne-Elisabeth Thoresen og prosjektleder i Stor-Oslo Nord, Jarle Snekkestad.

Fra møte mellom alle landets jernbaneforum og Jernbanedirektoratet 3. juni 2019. Foto: Jernbanedirektoratet.

Regjeringens og Stortingets mål om å flytte godstransport fra vei til bane og sjø blir ikke nådd om dette ikke prioriteres høyere gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige budsjetter.

Forslaget i revidert nasjonalbudsjett om en støtteordning med 60 millioner kroner til transportørene og 90 millioner kroner de to neste årene er et positivt bidrag, men ikke nok til å sikre en positiv utvikling i et langsiktig perspektiv.

Jernbaneforaene samlet til møte i Oslo 3. juni 2019 ber i fellesskap om at det raskt gjennomføres investeringer i infrastruktur på jernbanen som gjør at varetransporten kommer raskt, kostnadseffektivt og sikkert fram. Trailertrafikken på veinettet må reduseres.

Det er etter vår oppfatning nødvendig å få en helhetlig tenking om de lange transportlinjer mellom Nord-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Europa som sikrer en konkurransedyktig transport på sjø og bane for næringslivet. Det må være miljøriktige løsninger og kunne avlaste den sterkt pressede terminalen på Alnabru i Oslo.

Vi ber om at det i NTP presenteres en helhetlig plan som gjør det mulig å etablere internasjonale godskorridorer fra de ulike landsdelene i Norge, der det er en målsetting at samme materiell kan brukes på det meste av jernbanenettet i hele landet.

Dette vil være viktige bidrag for å nå målsettingene om reduserte utslipp, styrke næringslivet, redusere behovet for veiutbygginger og bedre trafikksikkerheten langs sterkt belastede Europa, riks- og fylkesveier.

Sentrale elementer i en helhetlig plan kan være:

  • Samarbeid med svenske myndigheter om togtrafikken mellom Oslo og Stockholm og mot Europa via Gøteborg/Malmø
  • Kongsvinger utvikles som et nav som kan avlaste Alnabru
  • Elektrifisering av flere strekninger som Raumabanen og Røros- og Solørbanen, som gir dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim i kombinasjon med Dovrebanen
  • Trønderbanen/Meråkerbanen elektrifiseres
  • Sikre lange nok kryssingsspor og andre tiltak på Gjøvikbanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen, Hovedbanen, Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og Østfoldbanen i tillegg til ERTMS
  • Sikre en terminalstruktur og kapasitet som reduserer logistikkutfordringene for jernbanetransport til og fra de store byene
  • Ofotbanen rustes opp med kryssingsspor/dobbeltspor for å bli en del av kjernekorridor i Europa
  • Båtrute mellom Bodø og Tromsø gjenopprettes

 

Oslo 03. juni 2019

Jernbaneforum Kongsvingerbanen Jernbaneforum Sør
Jernbaneforum Dovrebanen Sør Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Jernbaneforum Nord Jernbaneforum Midt-Norge
Forum Nye Bergensbanen Jernbaneforum Øst
Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen Stor-Oslo Nord/ Jernbaneforum Gjøvikbanen
Jernbaneforum Hovedbanen/Gardemobanen