– Vegvesenet ønsker å utvikle en effektiv trafikkåre langs hele rv.4 fra Oslo nord til Mjøsbrua, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Trafikantnytte 12 – 16 mrd. kr

På basis av analysene har Statens vegvesen vurdert trafikantnytten ved en fullt utbygd strekning. Nytten for trafikantene er grovt anslått mellom 12 og 16 milliarder kr.

Asplan Viak og Rambøll

Det er Rambøll og Asplan Viak som har utført analysene om riksvei 4 mellom Sinsen og Mjøsbrua på oppdrag fra Statens vegvesen.

Vurderingene omfatter planer som Statens vegvesen tidligere har utarbeidet for, samt nye forslag om trasévalg.

Hensikten er effektiv veibygging med færrest mulig konflikter med jordbruksareal og naturverdier.

Anbefalte etapper

Ekspertgruppene har uavhengig av hverandre anbefalt:

• Utbygging av firefeltsvei på Hadeland så raskt som mulig.

• Fire felter fra Mjøsbrua til Hunndalen med tunnel under Gjøvik by.

• Utvikle løsninger i Nittedal og over Gjelleråsen som får næringstrafikken effektivt inn til Oslo, uten at det øker personbiltrafikken.

• På sikt velge en ny trasé på vestsiden av Einavatnet som vil korte ned veien med 4,2 og gir 14 minutter raskere kjøretid.

 

Må planlegge lange strekninger

– Ny rv. 4 vil være svært viktig for konkurransekraften til næringslivet i og rundt Raufoss, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For Vegvesenet er det viktig med en helhetlig planlegging. Dette vil legge grunnlaget for en kostnadseffektiv utbygging som tar hensyn til klima, miljø og trafikksikkerhet.

En trafikksikker rv. 4 med kortere reisetid vil ta lite trafikk fra E6.

Anbefalingen i rv.4 rapportene er i tråd med arbeidet til Statens vegvesen i Riksvegutredningen og KVU Mjøsbrua-Jaren.

Etappe 2 Hadeland

Vegvesenet har bygd og åpnet to av fem delstrekninger på rv.4 på Hadeland. Etappe to er byggeklart og venter på avklaring om bompengefinansiering. Prosjektet vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegvesenet har spilt inn etappe 2 i Lunner og Gran som koronatiltak, og er klar til å lyse ut prosjektet i sommer.

 

Størst nytte av ny vei sør og nord

Rv.4-analysene peker på at utfordringene er størst i nord og sør. I tillegg til Hadeland har Vegvesenet kommet langt i arbeidet med strekningen Mjøsbrua-Hunndalen.

– Med en forenklet kommunedelplan og god framdrift i reguleringsplanarbeid vil det være mulig med byggestart i løpet av få år, sier vegdirektøren.

Dette forutsetter politiske beslutninger og prioriteringer, påpeker hun.

Strekningen gjennom Nittedal over Gjelleråsen og sørover i Groruddalen har høyest trafikk og er proppen i veisystemet. Nullvekstmålet i Oslo innebærer at trafikkmengden ikke skal øke inn mot Oslo. Det er derfor viktig å satse på tiltak som begrenser privatbiltrafikk. I analysene er det kommet opp forslag om en stor innfartsparkering i Groruddalen med mulighet for overgang fra bil til T-banen i Oslo.

Fakta om rv. 4

Rv. 4 er en rute på 135 km mellom Sinsen og Mjøsbrua.

  • Gjennomsnittlig trafikkmengde er relativt høy, flere steder på strekningen er trafikken over 10.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
  • Standarden er i dag for det meste tofelts vei uten midtrekkverk. På strekningen Lunner – Jaren er det bygd firefelts vei.
  • Mesteparten av vegen har fartsgrense 80 km/t, men stedvis satt ned til 70 km/t- Det er mange soner med 50 og 60 km/t
  • Gjennomsnittsfart på hele strekningen er 71,9 km/t (google maps). Dette varierer fra 61 km til 80 km/t på de ulike strekningene.