No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Byregionprogrammet


Kommunene har i Byregionprogrammet (ByR) sluttet opp om en strategi som skal dyrke både hver enkelt kommunes spesialiteter og samtidig knytte kommunene sammen i et regionalt fellesskap. I dette ligger det en erkjennelse av at en region kan etablere mer effektive strategier for utvikling gjennom en samlet strategi, enn når kommunene driver utviklingsarbeid hver for seg.


Alle kommunene i regionen har gjennom kommunestyrevedtak sluttet seg til en 3-årig prosjekt- og framdriftsplan. Realisering av planen forplikter på den ene siden kommunene til systematisk og målrettet regional samhandling. På den annen side vil det være opp til den enkelt kommune å sørge for at de selv får mest mulig effekt ut av satsingen. I hvilken grad vi lykkes med å realisere målsettingene i ByR er i stor grad opp til aktørene selv. Det blir avgjørende viktig at kommunene, næringslivet og andre samarbeidsparter fra kompetansemiljøer bidrar fullt ut og gir arbeidet nødvendig prioritet. Kommunene har i ByR sluttet opp om en strategi som skal dyrke både hver enkelt kommunes spesialiteter og samtidig knytte kommunene sammen i et regionalt fellesskap. I dette ligger det en erkjennelse av at en region kan etablere mer effektive strategier for utvikling gjennom en samlet strategi, enn når kommunene driver utviklingsarbeid hver for seg.

Vekstkultur og tillit som driver for regional utvikling

En vesentlig del av en kommune eller regions utvikling, avhenger av interne forhold. Ett slikt forhold er stedets kultur – det holdnings- og verdimessige grunnlaget som finnes for å prøve ut nye ting, samarbeide på nye måter, tillate feil og slippe ildsjeler til. Kan positive verdier for innovasjon og utvikling skapes, eller er de gitt en gang for alle – «slik har vi det hos oss, og slik vil det alltid være»?

Gjøvikregionen har hatt en dårligere utvikling i antall arbeidsplasser enn bransjestrukturen skulle tilsi. Kan det skyldes mangel på vekstkultur? I forbindelse med Byregionprogrammet er Gjøvikregionen plukket ut som deltaker i et forskningsprosjekt med syv norske, fem danske og fem svenske regioner, med formål å skape dypere forståelse av de deltakende stedenes vekstkultur: hva den består av, hva som hindrer den og hvordan vekstkultur eventuelt kan skapes og stimuleres. Denne analysen vil avdekke stedets eget handlingsrom og kunne avdekke hva som skyldes eksterne- og interne forhold.

Byregionprosjektet skal ikke skape arbeidsplasser. Det er det enkeltindivider og bedrifter som skal.

Et felles bo- og arbeidsmarked krever en felles strategi

I fase 1 av Byregionprosjektet har Telemarksforskning gjennomført en samfunnsanalyse av Gjøvikregionen som konkluderer med at det er avgjørende for regionen å jobbe sammen for å øke antall arbeidsplasser. Gjøvikregionen hadde samme antall arbeidsplasser på slutten av 2012 som i 2000. Til sammenligning øke sysselsettingen i næringslivet i Norge med 12,9 prosent i samme periode. Hvis målet er at Gjøvikregionen skal oppnå minst samme vekst i befolkning og arbeidsplasser som ellers i landet de neste årene, er det nødvendig å få en bedre utvikling i eksportnæringer som industri, IKT og landbruk. Dette forutsetter at regionen tar aktive, næringspolitiske grep.

I og med at Gjøvikregionen har et felles arbeidsmarked, vil det stadig være mindre viktig hvor i regionen nye arbeidsplasser blir lokalisert, så lenge det etableres flere arbeidsplasser i regionen. Vi må derfor jobbe aktivt for å tilrettelegge for vekst – uavhengig av hvor i regionen veksten kommer. Målet om regional arbeidsplassvekst er viktig for alle kommunene i regionen fordi:

  • Gjøvikregionen er et felles arbeidsmarked som blir stadig tettere integrert
  • Økning i antallet arbeidsplasser øker muligheten for å rekruttere nye innbyggere og ny kompetanse til regionen
  • På grunn av korte pendleravstander gir lokale arbeidsplasser folk mulighet til å jobbe lokalt og være aktive samfunnsborgere utenom arbeidstid

Forskning og studier om kommunalt samarbeid (bl.a. Oxford Research 2014) viser at det er avgjørende å ha gode arenaer for samstyring for å lykkes med å skape næringsvekst. En region kan utvikle mer effektive strategier for utvikling gjennom en samlet strategi, enn når kommunene driver utviklingsarbeid hver for deg. Det gjelder å både dyrke hver enkelt kommunes spesialiteter og samtidig knytte kommunene sammen i et regionalt fellesskap.

Fase 2 av ByR-prosjektet i Gjøvikregionen skal i bidra til å øke antall arbeidsplasser innenfor framtidens industri og matproduksjon, samt teknologitjenester med basis i IKT-miljøet som er under oppbygging regionalt. Industrien på Raufoss, universitetet på Gjøvik og matproduksjonen på Toten skal gjøre Gjøvikregionen til stedet hvor vi skaper det Norge skal leve av etter oljen. Ved å koble disse miljøene og etablere strategier på tvers av miljøene, gjennom aktiviteter rettet mot å tiltrekke næringer til regionen, kommersialisere forskningsresultater fra regionale FoU-miljøer, vil vi kunne styrke og utvikle arbeidsplasser basert på kunnskap i eksisterende næringsliv.

Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping

Byregionprosjektet skal ikke skape arbeidsplasser. Det er det enkeltindivider og bedrifter som skal. Byregionprosjektet skal imidlertid bidra til næringsvekst, gjennom:

  • Forbedret samhandling på tvers av kommuner, aktører i virkemiddelapparatet og næringslivet
  • Utvikling av en tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringsstrategi
  • Konkrete tilretteleggingstiltak som f.eks. service og tjenester ovenfor næringslivet, kommersialisering av FoU, felles strategi for attraksjon av næringsliv og omstilling i eksisterende næringsliv. Gjøvikregionens ønske knyttet til næringsarbeidet fremover er blant annet å bli en mer næringsvennlig region. Regionen ønsker å «tro mindre og vite mer» om hva som forventes og kreves for å imøtekomme næringslivets behov på en god og offensiv måte, samtidig som vi ivaretar regionens langsiktige verdier. I tillegg til dette vil man nå ha større fokus på om det finnes en reell vekstkultur i eksisterende bedrifter som stimulerer til arbeidsplassvekst.

Gjennom Byregionprogrammet har vi nå startet opp arbeidet med en prosess som skal føre til at det blir utarbeidet en regional, langsiktig næringsstrategi. I den sammenheng skal en samtidig avklare rollefordelingen mellom regionalt og lokalt næringsarbeid og forsterke rammebetingelsene for et felles regionalt næringsutviklings- og mottaksapparat i regionen.