Hopp til hovedinnhold
Henning Raae Fosslien
Mandag
18.12.23

Det største kompetansemiljøet innen cybersikkerhet i Nord-Europa

Kompetansemiljøet innen cybersikkerhet i Gjøvikregionen er et svært viktig miljø i møte med dagens, og fremtidens utfordringer.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, har selv uttalt at Norge er under angrep. Han snakket da om de kontinuerlige dataangrepene mot landets regjering.

Sommeren 2023 ble 12 departementer angrepet, og Støre var klar på at de digitale truslene er en del av trusselbildet Norge må forholde seg til.

Når regjeringen nå jobber med en ny digitaliseringsstrategi hvor sikkerhet er et viktig punkt, får cybermiljøet i Gjøvikregionen en sentral rolle. For her er kompetansen statsministeren etterspør.

Historien

På Gjøvik har det over de siste 20 årene vokst frem et kompetansemiljø innen cybersikkerhet. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært en regional, strategisk satsing innenfor cyber- og informasjonssikkerhet.

Både private og offentlige aktører har deltatt, og det viktigste resultatet av satsingen er at NTNU i 2016 bestemte seg for å etablere seg på Gjøvik.

Hovedårsaken til etableringen var Høyskolen Gjøvik sitt arbeid med å bygge et miljøe og kompetanse om cybersikkerhet.

I fremveksten av miljøet har førsteamanuensis Nils Kalstad, nåværende instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU, vært en sentral skikkelse. Han er nå den eneste av universitetets instituttledere som har kontor utenfor Trondheim.

Kalstad er også den som koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Breddekompetanse

Etter at NTNU kom inn har Gjøvikregionen gradvis tatt plass som en av Europas ledende, og største utdanningsinstitusjoner og klynge for cybersikkerhet.
– Det finnes ingen institutt med den breddekompetansen innen cybersikkerhet i hele Nord-Europa, sier Peggy Lill Sandbekken, innovasjonsleder digital sikkerhet ved NTNU.

Sandbekken har tidligere jobbet og ledet Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) på Gjøvik. Et selskap som fra nyttår vil inngår i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nå er hun en av de 130 faglig, vitenskapelig ansatte ved NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

De ansatte ved instituttet fordeler seg på fire fagområder; Informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi, kryptologi og Human, Organizational And Societal Aspects.

Her går 750 studenter årlig på bachelor og masterutdanning, samt 75 doktorgradsstudenter. Totalt uteksamineres 150 kandidater årlig.

Miljøet trekker til seg ansatte og studenter fra verden over, totalt er i overkant av 40 land representert på instituttet.

Forskning

Instituttet er også vertskap for to sentre for forskningsdrevet innovasjon. NORCICS (Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors) er en av disse.

Senteret skal bidra til å beskytte viktige samfunnsfunksjoner, gjennom å forbedre forsvarsevnen og øke sikkerheten innen området hvor det er helt avgjørende at samfunnet er beskyttet.

Ambisjonen ved senteret er å gjøre Norge til det tryggeste, digitale landet i verden, gjennom å sikre kritisk infrastruktur.

Det andre senteret er CCIS (Center for Cyber and Information Security). Senteret forsker på hvordan offentlig og privat sektor kan stå best mulig rustet under et cyberangrep. CCIS er et nasjonalt senter for forskning utdanning og kompetanseutvikling innen cybersikkerhet.

NTNU Gjøvik har også fått på plass en unik arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. På skolen ligger Norwegian Cyber Range (NCR), her kan studenter, bedrifter og offentlige institusjoner øve på reelle cyberangrep. Rangen gjør det mulig simulere ulike dataangrep og øve på håndteringen av dem, simuleringen tilpasses de involverte i øvelsen.

Suksess med lys fremtid

Fremveksten av cybermiljøet i Gjøvikregionen er en suksess nærings- og kompetansemiljøet sammen med virkemiddelapparatet i regionen står bak.

Guro Storlien Evensen, klyngeleder i Norwegian Cybersecurity Cluster som ble opprettet i 2022, sier at jobben med å bygge miljøet fortsetter.

Vi kan ikke bare sitte her å si at vi er best, vi må fortsette jobben, sier Evensen.

Klyngen hun leder har fokus på landet som helhet, men er godt forankret med Gjøvik i spissen.

– Klyngen skal jobbe for det nasjonale miljøet innen cybersikkerhet, øke attraktiviteten og bygge miljøet videre, sier Evensen og legger til:

– Arbeidet i klyngen er tydelig rettet mot et å jobbe for et sikkert samfunn og gjøre noe for fellesskapet.

Målet er å skape Norges fremste økosystem innen cybersikkerhet, bygge en bærekraftig cybersikkerhetsnæring gjennom innovasjon, samarbeid og eksport av ledende løsninger.

– Vi styrker Norges posisjon som en global leder innen sikker digitalisering, sier Evensen.

Eksempler

Det er allerede etablert flere nye selskaper i Gjøvikregionen som et resultat av kompetansemiljøet. Et av eksemplene er selskapet Aiba, som har laget et program som evner å detektere handlemåten til en overgriper på nett.

– Dette er avansert forskning og kunstig intelligens som kan varsle at nå er det noen som gjør noe galt, nærmest før det har skjedd. Statistikken sier at 1 av 7 unge mennesker på nett vil bli forsøkt utsatt for et overgrep i løpet av et år, tenk da hva denne typen teknologi vil bety for samfunnet, sier Evensen.

Et annet eksempel er Diri, de har utviklet et risikohåndteringsverktøy som gir virksomheter oversikt over cyberrisikoene.

– Cybersikkerhet er utrolig viktig, og det er et enormt engasjement for dette temaet. Cyberkriminalitet er nå ansett som den tredje største økonomien i verden, kun slått av USA og Kina. Jobben som gjøres i Gjøvik regionen er derfor svært viktig i kampen mot å holde kriminelle ute, sier Evensen.

Neste steg for Gjøvikregionen er å se på etablering av «Cyber City». Det innebærer å få til en samlokalisering av både utdanninger og bedrifter som jobber med cybersikkerhet, gjennom å tilby det beste innen lokasjon og kompetansemiljø.